рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
 

МЕНЮ

рефератыГлавная
рефератыБаза готовых рефератов дипломов курсовых
рефератыБанковское дело
рефератыГосударство и право
рефератыЖурналистика издательское дело и СМИ
рефератыИностранные языки и языкознание
рефератыПраво
рефератыПредпринимательство
рефератыПрограммирование и комп-ры
рефератыПсихология
рефератыУголовное право
рефератыУголовный процесс
рефератыУправление персоналом
рефератыНовые или неперечисленные

рефераты

РЕКЛАМА


рефераты

ИНТЕРЕСНОЕ

рефераты

рефераты

 

Pakalpojuma uzтзmuma izmaksas

рефераты

Pakalpojuma uzтзmuma izmaksas

Anot?cija.

Sav? kursa darba es apl?koju pakalpojuma uz??muma izmaksas. Kursa

darba s?kuma da?? ?o t?mu es apl?koju teor?tiski: defin?ju, kas ir

izmaksas; k? izmaksas var grup?t p?c da??d?m metod?m, tas ir izmaksu

iedal?jums atkar?gi no apjoma, perioda izmaksu metode, apgroz?mo l?dzek?u

metode.

P?c tam seko praktisk? da?a, kur? es ar praktisko piem?ru pal?dz?bu

nov?rt?ju izmaksas. Tas ir izmaksu apr??in??ana konkr?t? pakalpojumu

uz??mum?, kas nodarbojas ar projektu sast?d??anu ?ku b?vniec?bai un

rekonstrukcijai. T? izmaksu nov?rt??ana notiek tikai ar vienu no teor?tisk?

da?? apl?kot?m metod?m – ar perioda izmaksu metodi, k? vispiem?rot?ko

dotajiem apst?kliem.

.

Аннотация.

В этой курсовой работе я рассмотриваю расходы предприятия,

занимающегося услугами. В начале курсовой работы эта тема рассмотрена с

теоретической точки зрения: определение расходов, группировка расходов,

согласно разным методам, - зависимость от объёма производства,

периодический метод, метод оборотных средств.

После следует практическая часть, в которой я на примере конкретного

предприятия расчитываю расходы. Это означает расчёт расходов на

предприятии, главной задачей которого является проектирование строительства

и реконсрукции зданий. Расчёт расходов произведён только одним, наиболее

подходящим для данного предприятия, методом – методом периодических

издежек.

Satura r?d?t?js.

Ievads. 4

1.1.Izmaksu noteik?ana atkar?b? no ra?o?anas apjoma. 7

1.1.1. Main?gas izmaksas. 7

1.1.2. Past?v?gas izmaksas. 8

1.2. Perioda izmaksu metode. 10

1.3. Apgroz?mo l?dzek?u metode. 12

2.Uz??muma vispar?jais apraksts. 15

2.1. Materi?lu izmaksas. 15

2.2. Person?la izdevumi. 16

2.2.1. Administr?cijas izdevumi. 16

2.2.2. Str?dnieku darba algas. 17

2.3. Pamatl?dzek?u nolietojums. 18

2.4. P?r?jas izmaksas. 20

2.4.1. Nomas maksa par telpu. 20

2.4.2. Kancelejas pre?u izmaksas. 22

2.4.3. Apsardzes izmaksas. 23

2.4.4. Pre?u realiz?cijas izdevumi. 23

2.4.6. Maksa par daba resursu izmanto?anu un vides pies?r?o?anu. 24

2.5.?rkartas izmaksas. 25

Minim?lais pakalpojuma l?menis. 26

Secin?jums. 27

Izmantot?s literat?ras saraksts. 28

Ievads.

?aj? kursa darba es aprakst?ju izmaksas, kuras bija rad?ju?as konkr?t?

uz??mum? gada laik?. Uz??mumam ir nepiecie?ams noskaidrot k?das ir vi?a

izmaksas kalend?ra laika posm?, lai noskaidrotu nodok?u summu, kuru

uz??mums iemaks?s valsts bud?et? un uz??m?ja vajadz?b?m nepiecie?amus

ekonomisk?s rad?t?jus: pe??u, rentabilit?ti, darb?bas efektivit?ti un

citus.

Kursa darba m?r?is ir par?d?t izmaksu strukt?ru konkr?t? pakalpojumu

uz??mum? (izmaksas ir sadal?tas p?c perioda izmaksu metodes), to summu

katrai no grup?m un kop?go rezult?tu, nodok?u apjomu un noskaidrot vai ir

v?rts ?im uz??mumam darboties un att?st?ties t?l?k.

Kusa darba uzdevums ir izzin?t katru izmaksu grupu dotaj? uz??mum?,

noskaidrot k?p?c izmaksas ir tie?i ??das un k? to var samazin?t (un vai ir

v?rts to samazin?t – izmaksu samazin??ana var noz?m?gi ietekm?t ar?

ie??mumus), noteikt izmaksu summu katr? grup?.

?aj? kursa darb? bija izmantotas sekojo?as metodes: uz??muma izmaksu

noteik?anai – perioda izmaksu metode; nolietojuma apr??in??anai nodok?u

vajadz?b?m – ?eometriskas regresijas metode; sav?m vajadz?b?m – line?ra

metode. Dati izmaksu apr??in??anai bija pa?emti no gr?matved?bas bilances

(piem?ram, pamatl?dzek?u nomin?lv?rt?ba nolietojuma summa apr??in??anai ir

?o pamatl?dzek?u pirk?anas cena), iek?rtas parametri – no iek?rtas

tehniskas pases(nomin?ljauda).

?aj? kursa darb? ir noteikti ierobe?ojumi. Tas ir inform?cijas

nepietiekam?ba, nesapra?anas barjeras un citi ???r??i, kuru d?? inform?cija

var b?t izkrop?ota.

[pic]

1. Izmaksu defin?cija.

Jebkuru produkta ra?o?anai ir nepiecie?ams resursu (zemes, darba,

kapit?la un uz??m?jdarb?bas) pat?ri??, kuriem ir sava noteikta v?rt?ba. ?o

produktu daudzumu, ko uz??mums ir gatavs pied?v?t tirg? ir atkar?gs no

resursu cenas un to izmanto?anas efektivit?tes ?? produkta ra?o?anai, un no

cenas par k?du ?is produkts tiks p?rdots tirg?.

Ra?o?anas izmaksas ir naudas form? ir izteiktas visas uz??muma

izmaksas, kuras veidojas, produktu ra?ojot un realiz?jot. ??s izmaksas ir

iesp?jams nov?rt?t div?j?di – k? gr?matved?bas un k? ekonomisk?s izmaksas.

T? k? resursi ir ierobe?oti, tad katrs l?mums liek atteikties no cita veida

ra?o?anas. Visi maks?jumi tiek veikti ar m?r?i piesaist?t ra?o?anas

faktorus, nov?r?ot tos no citiem variantiem. Piem?ram met?ls, kas tiek

izmantots lauksaimniec?bas tehnikas ra?o?anai nevar vienlaic?gi tikt

izmantots sadz?ves priek?metu ra?o?anai. Tas noz?m?, ka izv?loties

lauksaimniec?bas tehniku m?s vienlaic?gi atsak?mies no noteikta daudzuma

sadz?ves priek?metiem.

Ra?o?anas izmaksas rodas ne vien uz??muma tie?aj? darb?b?, bet ir

vajadz?gas ar? lai uztur?tu uz??mumu patst?v?g? darba gatav?b?. Visas

izmaksas var apvienot, p?c vajadz?bas, liel?k?s vai s?k?k?s grup?s, bet t?s

kop? veido kop?j?s izmaksas, kas attiecas uz visu ra?o?anas darbu.

Katram uz??mumam ir j?nov?rt? savas izmaksas. Tas lielums ietekme

nodok?u un pe??as apr??in??anai, kas savuk?rt ietekm? uz??muma t?l?ko

darb?bu: rezerves, dividendes un nesadal?tas pe??as lielumu. Uz??m?jdarb?b?

ir svar?gi noteikt izmaksas kalend?ra laika period?, lai nov?rt?tu, k?das

izmaksas ir izveidojusies, t? skait? pa to veidiem un ra?anas viet?m.

Izmaksas var sagrup?t p?c sekojo??m metod?m:

1) Izmaksu veidu noteik?ana atkar?b? no ra?o?anas apjoma;

2) Perioda izmaksu metodes;

3) Apgroz?juma izmaksu metodes.

1.1.Izmaksu noteik?ana atkar?b? no ra?o?anas apjoma.

P?c ??das metodes izmaksas iedala div?s grup?s:

V Main?gas izmaksas;

V Past?v?gas izmaksas;

1.1.1. Main?gas izmaksas.

Main?g?s izmaksas ir t?s, kas main?s, mainoties ra?o?anas apjomam.

Izmaksu nes?js (jeb kalkul?cijas objekts) ir noteikta produkta vai

pakalpojuma vien?ba, kam nosaka pa?izmaksu. Atkar?b? no uz??m?jdarb?bas

veida izmaksu nes?js var b?t produktu grupa, pas?t?jums, oper?cija, process

un t? t?l?k.

Main?g?s izmaksas s?k?k var iedal?t darbasp?ka izmaks?s, izejvielu un

materi?lu izmaks?s. Main?g?s izmaksas ir:

V izdevumi izejvielu, materi?lu, energoresursu u.c. pre?u ieg?dei,

kas saist?ts ar ra?o?anas procesu;

V str?dnieku darba algas;

V soci?lie maks?jumi;

V pre?u realiz?cijas izdevumi;

V citi tie?i ar saimniecisko darb?bu saist?tie izdevumi.

Atkar?b? no t? cik strauji izmain?s main?gas izmaksas, tos var iedal?t

proporcion?l?s, progres?v?s un regres?v?s. Shematiski tas ir att?lotas

grafik? 1.

[pic]

Grafiks 1. Main?go izmaksu proporcionalit?te.

1.1.2. Past?v?gas izmaksas.

Patst?v?g?s izmaksas ir t?s, kas rodas un nemain?s atkar?b? no

ra?o?anas produkcijas daudzuma. T?s nodro?ina uz??muma darb?bu. Patst?v?g?s

izmaksas ir :

V administr?cijas izdevumi (algas);

V nomas maksa par telp?m un iek?rt?m;

V pamatl?dzek?u nolietojums, iek?rtu un ma??nu uztur??anas

izmaksas;

V maksa par darba resursu izmanto?anu un vides pies?r?o?anu;

V telpu uztur??anas, apkures, elektroener?ijas, komunik?ciju un

citi maks?jumi, kas nav tie?i saist?ti ar ra?o?anas procesu;

V apsardzes izmaksas;

V apdro?in??anas maks?jumi un citi.

Ilglaic?g? laika period? patst?v?gas izmaksas main?s. Tas saist?ts ar

ra?o?anas papla?in??anu un sara?ot?s produkcijas apjoma pieaugumu.

[pic]

[pic]

Grafiks 2. Past?v?gas izmaksas ?s? un ilg? laika periodos.

Analiz?jot sara?ot?s produkcijas daudzumu un t?s izmaksas, tiek

lietotas vid?j?s izmaksas. Tie ir izdevumi uz vienu produkcijas vien?bu.

Grafik? ir parad?ts, k? noteic ra?o?anas apjomu, pie kura uz??mumus

g?st pe??u, ja apr??ins tiek veikts izmaksu ied?l?jumu uz nain?giem un

pas?v?giem.

[pic]

Grafiks 3. Bezzaud?juma ra?o?anas apjoma noteik?ana.

Kur FC – past?v?gas izmaksas;

TC – kop?jais izmaksu apjoms;

R – ien?kumi.

1.2. Perioda izmaksu metode.

Metode ir visviegl?k? p?c apr??in??anas darbietilp?bas. ?o metodi

parasti lieto mazie uz??mumi, kuriem nav svar?gi noteikt atsevi??o produktu

pa?izmaksu (atsevi??o produktu veidu izmaksas). Metode ?auj noteikt, par

k?du summu bija izlietoti uz??muma resursi noteikt? period?, bet

nenodro?ina ar nepiecie?amo inform?ciju pa?izmaksas noteik?anai.

Izmaksu iedal?jums ir sekojo?s:

1) Materi?lu izmaksas ir visu izlietoto materi?lu v?rt?ba noteikt?

kalend?ra laika period?.

2) Person?la izmaksas. Tas ir darba alga uz??muma str?dniekiem, k?

ar? visas izmaksas, kuri ir saist?ti ar darba algu – oblig?tas

soci?las apdro?in??anas maks?jumi balsts bud?et?, pr?mijas un t?

t?l?k.

3) L?dzek?u v?rt?bas norakst??ana. Katrs uz??mums p?c pamatl?dzek?u

v?rt?bas naudas izteiksm? apr??in? pamatl?dzek?u nolietojumu.

Nolietojumu apr??ina nodok?u vajadz?b?m un sav?m vajadz?b?m.

Apr??ins nodok?u vajadz?b?m veic, lai noteiktu nodok?u lielumu

uz??mumam. To ir at?auts veikt tikai p?c ?eometriskas regresijas

metodes ar likuma nost?d?t?m likm?m.

Apr??ins sav?m vajadz?b?m ir nepiecie?ams uz??muma pe??as

lieluma noteik?anai. To var veikt p?c vienas no trim metod?m:

line?ras, aritm?tiskas regresijas un ?eometriskas regresijas

metodes. Likmes ar? nosauc pats uz??mums, pamatojoties un

pamatl?dzek?a prognoz?jama kalpo?anas ilguma.

4) P?r?jas izmaksas. ?? grup? ietilpst visas izmaksas, kuri

iek?auti cit?s grup?s. Tas ir sakaru izmaksas (uz??muma iek??jo

un ?r?jo sakaru (pasts, fakss, t?lrunis, internets) izmaksas),

transporta izmaksas, komand?juma izmaksas, p?rdo?anas un

p?rdo?anas veicin??anas izmaksas, nomas maksas, kred?tu dz??ana

un citas iepl?notas izmaksas.

5) ?rk?rtas izmaksas. ?rk?rtas izmaksas vai ie??mumi rodas uz??muma

papildus darb?bas rezult?t?.

Piem?ram, uz??mums nodarbojas ar v?rtspap?ru pirk?anu un

p?rdo?anu, papildus ie??mumu sa?em?anas nol?k?. Ja dotaj?

moment? eksist? br?vie l?dzek?i, to var ieguld?t cita uz??muma

vai valsts v?rtspap?ros – summa, kuru pat?r?ja ?im nol?kam ir

j?ieraksta bilanc? k? ?rk?rtas izmaksas.

1.3. Apgroz?mo l?dzek?u metode.

?? metode Latvijas uz??mumos tiek izmantota visbie??k. T? nodro?ina

nepiecie?amo inform?ciju pa?izmaksas noteik?anai. Visas izmaksas dalas uz

?etr?m grup?m:

V Ra?o?anas izmaksas;

V P?rdo?anas veicin??anas izmaksas;

V Administrat?vas izmaksas;

V ?rk?rtas izmaksas.

Pa?izmaksas apjoms ir vajadz?gs atsevi??o produktu vai pakalpojumuрефераты

Рекомендуемрефераты

ОБЪЯВЛЕНИЯ


рефераты

© «Библиотека»